Stalni pristup VeleprodajaVeleprodaja

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08., 90/11., 133/12, 80/13 i 71/14; dalje u tekstu: Zakon), u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja (terminacije) poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koje se pruža na fiksnoj lokaciji i određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom te određivanja regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015. godine donijelo je odluku (klasa: UP/I-344-01/14-03/14; urbroj: 376-11-15-12; dalje u tekstu: Odluka) sukladno kojoj Amis Telekom d.o.o., Zagreb, Bani 75 (dalje u tekstu: Amis ili Strana), objavljuje
 
Minimalnu ponudu uvjeta međupovezivanja VIPnet d.o.o.  

Sukladno Odluci Vijeća HAKOM-a od 28. svibnja 2015. godine (KLASA:UP/I-344-01/15-03/04 URBROJ: 376-11- 15-09) Ponuda je izmijenjena i usklađena u dijelu koji definira uvjete za uspostavu IP međupovezivanja. Uvjeti IP međupovezivanja definirani su dokumentom "Uvjeti IP međupovezivanja" koji čini sastavni dio Odluke Vijeća HAKOM-a te se kao takvi primjenjuju uz odredbe ove Ponude.


VIPnet d.o.o., Zagreb, Bani 75, objavljuje:

Minimalnu ponudu za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže Amis Telekoma d.o.o.amis1, 2u1 i 3u1
Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.

Provjerite dostupnost usluge amis1, 2u1 i 3u1 za vašu adresu.
 
Upišite adresu i broj:

Napomena: Rezultat provjere je informativnog karaktera te nije konačni uvjet za realizaciju usluge.
Uvjeti korištenja Amis usluge Amis brand Cjenik